Email: info@sanc.org.cn

Wechat: Swedenalumni

Weibo: http://weibo.com/swedenalumni

QQ Group: 32160738


Location
QQ Group
Email
Beijing
Beijing@sanc.org.cn
Ling.zhang@sanc.org.cn
Shanghai200592851Mavis Fang:  mavis.fang@sanc.org.cn
Shenzhen81712410Andy Li:  andy.li@sanc.org.cn
Guangzhou202042977Ying.li@sanc.org.cn
Zhejiang173573843Zhuona Li: zhuona.li@sanc.org.cn
Nanjing223774420Yin.liang@sanc.org.cn
Sichuan221317082Niklas.zhou@sanc.org.cn